תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "KIDZOO" (להלן "האתר"). KIDZOO הוא אתר המשתמש כאתר עיצוב ומכירת ריהוט וחפצים שונים לחדרי ילדים ייצוגי עבור "שם החברה / בית העסק שלכם" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

בתקנון זה למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה לצידם אלא אם כן יאמר מפורשות אחרת, כדלקמן:

"החברה" - חברת קידזו KIDZOO 558314449 היא חברה הרשומה בישראל הבעלים והמפעילה את אתר החברה.

"אתר החברה" - אתר האינטרנט שכתובתו היא http://www.kidzoo.co.il. מטרת האתר היא הצגת המוצרים ולמכיר המוצרים בצורה מקוונת באתר ואשר ניתן לרכוש דרך החברה. מדובר באתר מכירת ריהוט וחפצי עיצוב שונים לחדרי ילדים.

"שימוש באתר" - ההגדרה שימוש באתר ופעליו יכלול את הפעולות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. יובהר, כי כל שימוש באתר יש להיעשות בכפוף לתנאי תקנון זה לרבות תנאי השימוש, מדיניות פרטיות והתנאים נוספים ובכפוף להוראות כל דין. 

"גולש" ו/או "משתמש ו/או "מזמין" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם הגולש ו/או הצופה ו/או המשתמש בכל דרך באתר ו/או במידע ו/או לקוח של החברה ואשר הסכים והצהיר, כי קרא את התקנון לרבות תנאי השימוש והתנאי הנוספים והסכים לכל האמור בהם.

"תקנון החברה" - תנאי תקנון זה לרבות תנאי שימוש, הגדרת פרטיות וכל אשר מופיע בתקנון זה. 

"תוכן" ו/או "תכנים" - המונח "תוכן" או "תכנים" כוללים כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, גראפי, קולי, אור-קולי (או כל שילוב שלהם) ולרבות עיצובם, עריכתם, הפצתם, הצגתם, ולרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל ו-icon.

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך.

בעצם השימוש הגלישה באתר זה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של כל גולש ו/או משתמש כי הוא קרא את התקנון, וכי הוא מבטא הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון. ללא סייג או תנאי. בכל עת רשאית החברה לשנות את תנאי התקנון לרבות שימוש וכיוצא באלה ללא מתן הודעה מראש. לכן, אם לקוח אינו מסכים לתנאי התקנון, כולו או חלקו, הוא אינו רשאי לעשות שימוש ולגלוש באתר.

 

תנאי שימוש: האתר מהווה אתר מכירות בהצגת המוצרים אותם והמוצעים למכירה מקוונת באתר ואשר ניתן לרכוש דרך חברת קידזו KIDZOO.

חברת קידזו היא חברה המעצבת ומייצרת מוצרים וריהוט  לחדרי ילדים. המוצרים מוצגים למכירה באתר האינטרנט ובחנות היבואן.

אין בהצגת המוצרים באתר בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור לכך שאותו מוצר קיים במלאי החברה. למשתמש לא תהיה כל טענה /א דרישה בעניין זה.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. 

ביטול ו/או שינוי רכישה של הלקוח הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן ובהתאם למדיניות הביטול של החברה. החברה רשאית, במידת יש לבחון את הוראות השימוש/ההרכבה/הניקוי המפורטות לגבי כל מוצר באתר ו/או על המוצר עצמו.

השימוש באחריות של המוצר כפופים להוראות השימוש המופיעות האתר ובדף הנלווה המגיע יחד עם המוצר ובכפוף לבלאי סביר של המוצר למעט מקרים של כתמים, שבר או פגיעה יזומה.

הגבלת השימוש באתר: ביצוע רכישות באתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש מסכים להוראות תקנון אלו ולכל הוראות ו/או תנאים נוספים אשר מופעים באתר החברה.

השימוש באתר לכל גולש ו/או משתמש הינו אישי ומותר מגיל 18 בלבד ולבעלי כשרות משפטית או תאגיד המאוגד על פי דין בהתאם לחוקי מ"י. על המשתמש ו/או גולש לוודא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש. 

למשתמש דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

המוצרים אותם המשתמש מבקש לרכוש מיוצרים לפי דרישה ואינם נמצאים במלאי.

חברת קידזו תספק את הרכישה לכל מקום במדינת ישראל ורואה בכל מדינת ישראל אזור חלוקה אחד. בשלב זה חברת קידזו לא תספק רכישות מחוץ למדינת ישראל ולא תבצע משלוחים אל מחוץ לגבולות המדינה.

המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) בתוקף והמשתמש מצהיר, כי הכרטיס באמצעותו מתבצעת הרכישה שייך לו.

התכנים המוצגים באתר: המשתמש מצהיר, כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.

המשתמש מסיר כל אחריות ממפעילי/בעלי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע למשתמש, כי בכל מקרה, מפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג'. 

מפעילי/ בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו"ב כל תוכן שהוא לרבות הודעה ו/או שיתוף ו/או תמונה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את מפעילי/בעלי האתר מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת הבלעדי של מפעילי/ בעלי האתר, תקלה וכל דבר אחר.

המידע המופיע באתר הינו להמחשה בלבד ואינו מהווה חוות דעת מקצועית ו/או ייעוץ ו/או אסמכתא לצורת ו/או אופן ו/או הצגת המוצרים, אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר.

זכות השימוש באתר תעמוד בתוקפה החל מהמועד שבו הצטרף המשתמש לשירותי האתר הניתנים על ידי החברה ועד למתן הודעת ביטול על ידו או על ידי החברה כמפורט בתנאי תקנון זה ו/או בתנאים הנוספים.

קניין רוחני: האתר הינו בבעלות החברה. המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו ועיצובו הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או של צדדי ג' אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או תוכן הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של החברה ו/או של צדדי ג' אשר החברה קיבלה מהם רשות רישיון שימוש כדין, אך מבלי להביא לאחריות החברה לדבר כאמור לעיל. יובהר, כי זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במידע ובחומר המוגן כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או שמה הטוב של החברה ו/או האתר ו/או בשמו הטוב של כל גורם ו/או אדם ו/או משתמש ו/או גוף אחר. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב, לייצור עבודות נגזרות או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים באתר ובפרט במידע המוצג באתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או פרטי במידע או כל שימוש בניגוד לחוק ובפרט בדיני זכויות יוצרים.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או בבעלותו של צד ג'. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מהחברה ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו. יובהר, כי הסימנים המסחריים הינם בבעלות החברה, בין אם מצוי לצידם הסימון © ובין אם לאו. השימוש בסימנים אלו מותרים אך ורק לחברה ואין המשתמש רשאי פעולה כלשהי העלולה לפגוע בזכויות קניין הרוחני של החברה.

הגבלת אחריות לנזקים: כאמור, אין החברה לרבות מנהלה, עובדיה אחראים לכל נזק עקיף ו/או ישיר העלול להיגרם למשתמש ו/או לאדם כתוצאה משימוש באתר. החברה איננה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהרכישה באתר מכל סיבה שהיא לרבות אי יכולת לבצע את הרכישה ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של צד ג' ו/או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר ע"י המשתמש ו/או צד ג' ו/או כתוצאה ממילוי פרטים שגוים ע"י המשתמש באתר וכדומה.

החברה רשאית לסגור את האתר /או ולשנות את מבנהו ו/או את השירותים הניתנים בו ו/או עיצובו ו/או היקפו ו/או זמינות השירות, ללא מתן הודעה מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

פרסומות: עשויים להימצא, ​באתר זה, קישורים לאתרי אינטרנט. החברה אינה ערבה לתוכנם, אמינותם ולחוקיותם היות שאינם נמצאים בבעלותה. החברה אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית לתכני פרסומות המופיעות באתר. החברה אינה תומכת/אחראית או מתחייבת לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. החברה שולטת בתוכן ו/או בפעולת האתר החיצוני, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

אחריות הגולשים באתר: החברה משתמשת באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום האלקטרוני במדינת ישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובכפוף להוראות הדין.

לחברה השיקול הדעת הבלעדי בבחירת המוצרים אותם תציג באתר. החברה רשאית לשנות בכל רגע נתון את המוצרים המוצגים באתר ו/או להוסיף מוצרים ו/או להוציא מוצרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

לחברה השיקול הדעת הבלעדי באופן הצגת המוצרים, התמונות המופיעות בצד המוצרים, הינם להמחשה בלבד, ייתכנו שינוים והבדלים במראה של המוצר בין התמונה להמחשה למוצר שסופק למשתמש. יובהר, כי למשתמש לא תהיה כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

לגולש ו/או למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל עילה אחרת באשר לעניין זה- בדבר התאמת שירות האתר לצרכיו. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשרות זה ו/או במידע הכלול בו. "נזק" פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות, משימוש ביישומים או יישומי תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות, ממחיקה שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.

ייתכן ויופיעו באתר טעויות סופר או מידע שאינו מדויק או שלם לחלוטין והחברה לא תחוב באחריות כלשהי לנזק שייגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב שיבושים אלה.

החברה לא תשא באחריות עקב נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה המפעילה את האתר שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב השימוש באתר.

לחברה הזכות לבטל את העסקה, הגם אם נסלק כרטיס האשראי של הרוכש במקרה של תקלה באתר (לרבות תקלה באתר אשר הנובעת מהצגת מחירים שגויים).

החברה לא תישא באחריות, בכל הקשור לאתר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של צד ג' שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהמעשה ו/או המחדל שאינו בשליטת החברה, לרבות כתוצאה מכוח עליון.

החברה לא תישא באחריות, בכל נזק שהוא, שייגרם במישרין ו/או בעקיפין למשתמש ו/או לצד ג' הקשור למוצרים אותם המשתמש רוכש דרך החברה ואשר צד ג' הינו היצרן והוא אשר סיפק את המוצרים האלו לחברה והכל בכפוף להוראות הדין.

הרשמה ומסירת פרטים ומאגר מידע: הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצד המשתמש למסירת הפרטים האישיים. בהזנת הפרטים המשתמש מצהיר כי ידוע והוא מסכים, שהתוכן הנמסר ישמר במאגרי החברה. המשתמש לא יוכל להעלות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

המשתמש זכאי לבקש מהחברה לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר מידע החברה והחברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

הגולש ו/או המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת סודיות הפרטים שלו. כמו כן, הגולש ו/או המשתמש הינו האחראי הבלעדי לביצוע הפעולות שמתבצעות בחשבון. בנסיבות אלו על הגולש ו/או משתמש לנקוט בכל האמצעים הנדרשים בכדי לשמר את פרטי החשבון בסודיות. לפיכך, ברגע ביצוע פעולה בלתי מורשת בחשבון הגולש ו/או המשתמש, עליו לדווח מידית לחברה בכתובת מייל: info@kidzoo.co.il.

אין באפשרות החברה לוודא את זהות האדם המשתמש בפרטיו של המשתמש. בנסיבות אלו, אין החברה תחוב באחריות כלשהי כלפי הגולש ו/או משתמש לשימוש שנעשה בשם המשתמש שלו ללא הרשאתו. 

המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם אחר ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב שלא ליתן תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר שלך לאדם ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב למלא פרטים ומידע נכונים ומדויקים אודות עצמו. 

המשתמש אחראי באופן אישי ובלבדי על נכונות המידע שהציג וסיפק בשירות. 

אין ליצור חשבון עבור אדם ו/או גוף אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי תקנון זה. 

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

השימוש במידע ומסירת מידע לצד שלישי: לחברה עומדת הזכות לנהוג במאגרי המידע של הגולשים ו/או משתמשים הרשומים שימוש והכל בהתאם להוראות הדין.

במהלך השימוש באתר נאסף מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמש לרבות הדפים שהוצגו והתכנים שעניינו את המשתמש, כמה זמן שהה המשתמש באתר ואילו פעולות ביצע. הרגלי גלישתו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, מוצרים שביקש למכור או לרכוש, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי הגולש בהקשר ישיר החברה תהיה רשאית לשמור ולעשות שימוש בפרטים ובמידע שמסר המשתמש במסגרת שימושו באתר ובמידע שייאסף לצרכיה על פי מגבלות הוראות כל דין ולצורך מתן השירותים שהאתר מספק.

המשתמש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בשימוש באתר, משמע שהמשתמש מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין ובהתאם לתנאי הפרטיות להרחבה ראה סעיף מסירת מידע לצד שלישי.

המשתמש מצהיר, כי ברישומו לאתר, מסכים באופן מפורש, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שהתקבל מהמשתמש לצורכי שיווק ומכירות של מוצרים ושירותים וכיוצא באלה לרבות פנייה ישירה אל המשתמש בכל צורה שהיא: דואר אלקטרוני, הודעות SMS, דואר, טלפון וכיוצא באלה והכל למטרת שיווק ומכירות; מתן שירותים; הצעות לשיפור וייעול וכו' של החברה. להרחבה בעניין שליחת דואר אלקטרוני, ראה פרק דיוור ישיר אלקטרוני.

החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש באופן אישי או מזהים את המשתמש באופן אישי.

דיוור אלקטרוני: המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. החברה אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי.

בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: info@kidzoo.co.il

החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור.יודגש, כי על המשתמש לוודא את קבלת ההודעה על ידי החברה.

הבטחת מידע: החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אין בהם בכדי להבטיח הגנה מלאה ו/או ביטחון מוחלט על המידע שתמסור לחברה דרך האתר. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועל המשתמש לשקול בזהירות את המידע שהינו מעביר לאתר.

החברה מאבטחת את האתר בתקן אבטחה של אתרים טכנולוגיית SSL. 

החברה עומדת בתקן האבטחה המחמיר ביותר של חברות כרטיסי האשראי SSL

שיפוי: המשתמש מתחייב לשפות את החברה לרבות עובדיה, מנהלה ומי מטעמה, ו/או כל חברה קשורה בגין כל נזק, הפסד, אובדן  רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד, אגרות והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, או כל חברה קשורה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד, אגרות והוצאות משפט עקב כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילות המשתמש באתר ו/או פרסומות אשר הופיעו באמצעות האתר, וכן כתוצאה מקישורים שהמשתמש שתל באתר החברה.

המכירה: המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש. במקרה שהתבצע מכירה והמוצר לא קיים במלאי ו/או אזל, החברה איננה חייבת לספק את המוצר ומובן שהמזמין לא יחויב על המוצר שלא סופק בפועל והחברה תזכה את המזמין בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה באמור לעיל. נציג החברה יעשה את מירב המאמצים בכדי ליצור קשר עם המזמין ולהציע לו מוצרים דומים ו/או אחרים המוצעים למכירה באתר. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

במסגרת הרכישה באתר, המזמין יהיה ראשי להזמין כמות סבירה, כאשר הגדרת כמות סבירה תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

סל המוצרים שנבחרו – “עגלת קניות"רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח באתר האינטרנט לצורך רכישתם תופיע ב"עגלת הקניות". הרשימה תכלול את שמות המוצרים, ומחיר המוצרים בסופה יופיע שכלול של סכום כל ההזמנה. במידה ובחר הלקוח לקבל את המוצרים שרכש ע"י משלוח, יתווספו דמי המשלוח לסכום הכולל של ההזמנה. עד לשלב ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב"סל הקניות שלך". לפני ביצוע התשלום, יוצג סיכום של עגלת הקניות, המוצרים ועלות המשלוח. לאחר ביצוע התשלום ואישורו ע"י חברת כרטיס האשראי, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה לכתובת המייל שהזין בפרטיו האישיים (לעיל ולהלן: "אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר. מובהר כי אין ברישום מוצרים ב "עגלת הקניות" על ידי הלקוח כדי "לשמור" מוצר ו/או כדי "להבטיח" את מחירו. המחיר הקובע הוא המחיר שקבוע לאותו המוצר בעת אישור ביצוע ההזמנה בפועל במייל חוזר. 

לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תבדוק את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי, במקרה וחברת האשראי לא מאשרת את העיסקה, החברה תיצור קשר עם המזמין. במידה והחברה לא הצליחה ליצור קשר עם המזמין, תהיה זכאית לבטל את ההזמנה. אחריות המזמין לוודא, כי העיסקה יצאה לפועל. העסקה תיחשב כמושלמת, רק לאחר הסדרת התשלום עם חברת האשראי.

29.4. תנאים ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנהוג בחברה. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב ו/או במספר תשלומים בהתאם לפריסת התשלומים (כפי שיצוין על ידי המזמין במועד ההזמנה) המופיעה באתר בעת מילוי ההזמנה. ייתכן כי יתווספו לחיובים תשלומי ריביות והצמדה במידה ונעשתה פריסה בתשלומים. 

כל המחירים באתר החברה כוללים מס ערך מוסף, אם הוא חל על פי דין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח, אשר יגבו בנפרד.

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בעניין המוצרים; התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. תמונות המוצרים ו/או תמונות אריזות המתנה המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר האינטרנט לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכו’). מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר. לחברה שיקול דעתה הבלעדי לשנות את היצג ומגוון המוצרים המוצגים למכירה באתר. כמו כן, ייתכן, כי מוצרים מסיומים יהיו חסרים במלאי למרות היותם מוצגים באתר.

 

משלוחים: המוצרים אשר נרכשו ע"י המזמין, נאספים ע"י עובדי החברה והמוצרים יסופקו באמצעות שליח של החברה. יובהר, כי ייתכנו טעויות בליקוט המוצרים ע"פ ההזמנה ולפיכך, למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

החברה תספק רק את המוצרים שבגינם שולמה התמורה במלואם.

התשלום עבור דמי המשלוח יצטרף לעלות סל הקנייה בגין המוצרים ולא ניתן יהיה לביטול מכל סיבה אלא אם מתקיימים הנסיבות לביטול בהתאם להוראות החוק ו/או הקנייה בוטלה בטרם האיסוף ע"י עובדי החברה ו/או ביצוע המשלוח. מועד אספקת המוצרים יהיה עד 35 ימי עבודה, כאשר ימי הספירה יחלו רק לאחר קבלת התשלום על ידי חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 13:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה כהזמנה שבוצעה יום למחרת. במידה והמזמין לא יהיה נוכח בזמן אספקת המשלוח יתואם מועד אספקה חדש, יושאר עבורו המשלוח בתיאום עם הלקוח ועל אחריותו. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה. יצוין, כי המזמין יוכל להגיע באופן עצמאי לאסוף את המוצרים הנרכשים לאחר תיאום טלפוני עם החברה בכתובת הסטודיו. ההזמנה תסופק לכתובת שציונה במהלך הרישום. אחריות המזמין לבדוק את תכולת המוצרים מיד עם הגעה, ולהשוותם להזמנה ולחשבונית.

 

ביטול/שינוי העסקה: החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/שלא לתת למזמין כלשהו את הזכות לבצע רכישות ו/או שימוש באתר וזאת ללא כל סיבה שהיא ובשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

המזמין יכול לשנות ו/או לבטל את ההזמנה שלו עד למועד שעובד החברה החל בליקוט המוצרים, מרגע שהחל ליקוט המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות את ההזמנה. במקרה זה הביטול/ שינוי יכול להתבצע מול שירות לקוחות.

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א 2010, לאחר אספקת המוצרים, ניתן לבטל את העסקה ולהחזיר עד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, בתיאום עם שירות לקוחות, למעט המוצרים שיוצרו במיוחד בעבור המזמין, שהמזמין פתח את אריזתם המקורית והכל בכפוף להוראות החוק. יובהר, כי מרגע פתיחת המוצר, לא ניתן להחזיר את המוצר.

במידה של ביטול עסקה, המזמין יזוכה בכרטיס האשראי שלו בתוך 7 יום מיום ביטול העסקה, למעט דמי המשלוח. החברה תהיה זכאית לקזז מסכום זה דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם ובלבד שביטול עסקה לא נבע כתוצאה מפגם או קלקול והכל בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010. 

באשר למוצר פגום, ככל והתקבל מוצר פגום בהזמנה, יש לידע את החברה בתוך 48 שעות והמוצר יוחלף על ידי החברה בתוך שבועיים והכל בהתאם להוראות הדין

החברה רשאית לבטל את העסקה: באם נפלה טעות במחירי המוצרים ו/או בתיאור המוצר באתר ו/או במחיר העסקה; במקרה של כוח עליון; אם יתברר לחברה, כי היה העסקה לוותה בדבר בלתי חוקי ו/או בדומה לכך; מכל סיבה כלשהי אחרת. הודעה על ביטול העסקה תימסר למזמין והכרטיס אשראי יזוכה בסכום העסקה. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה.